Dane zostały zapisane

Teraz lekarz pierwszego kontaktu za 0 zł:

loading
loading
REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu eDoktor24.pl

[ od dn. 10.02.2016 ]
§ 1 [postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.edoktor24.pl („serwis Edoktor24.pl”) przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwis Edoktor24.pl oraz dostępu do treści zawartych na stronie serwisu Edoktor24.pl, a także zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa także zasady wykonywania Świadczenia Konsultacyjnego.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem serwis Edoktor24.pl jest Usługodawca - Edoktor24.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa, NIP: 1132861449, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444941, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności serwisu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@edoktor24.pl, natomiast korespondencję w formie tradycyjnej (przesyłki pocztowe) należy kierować na adres: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa.
§ 2 [definicje]
Sformułowania użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH podmiot, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, tj. Edoktor24.pl Sp. z o.o., na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych do danych osobowych zwykłych oraz medycznych Użytkowników e-PACJENT oraz danych osobowych zwykłych Użytkowników e-DOKTOR.
2 DANE OSOBOWE wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym Dane Osobowe Zwykłe oraz Dane Osobowe Medyczne.
3 DANE OSOBOWE MEDYCZNE wszelkie dane umożliwiające zidentyfikowanie stanu zdrowia Użytkownika, w szczególności dane o szczepieniach, przebytych chorobach, schorzeniach, przyjmowanych lekach, uczuleniach, objawach, przebiegu leczenia, nałogach – tylko i wyłącznie, jeśli Użytkownik wyrazi pisemną zgodę na ich przetwarzanie.
4 DANE OSOBOWE ZWYKŁE dane osobowe Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i inne dane ujawnione przez Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy niebędące Danymi Osobowymi Medycznymi.
5 EDOKTOR24.PL SP. Z O.O. LUB USŁUGODAWCA Edoktor24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa, NIP: 1132861449, numer KRS 0000444941, o kapitale zakładowym w całości opłaconym: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
6 HASŁO UŻYTKOWNIKA ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służących do zabezpieczenia Konta Użytkownika, przypisany do Loginu Użytkownika i znany tylko Użytkownikowi.
7 KONSUMENT Użytkownik, który zawarł Umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
8 KONTO UŻYTKOWNIKA zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym nadanych użytkownikowi przez administratora serwisu Edoktor24.pl. Konto Użytkownika zawiera określony, unikalny Login Użytkownika oraz jest zabezpieczone Hasłem Użytkownika.
9 LOGIN UŻYTKOWNIKA niepowtarzalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkowników przystępujących do interakcji z systemem informatycznym, a także niepowtarzalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych identyfikujący osoby upoważnione w imieniu Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
10 REGULAMIN niniejszy dokument.
11 SERWIS EDOKTOR24.PL LUB SERWIS platforma umożliwiająca i organizująca kontakt, w drodze środków komunikowania się na odległość, Użytkownika e-PACJENT z Użytkownikiem e-DOKTOR, w szczególności w celu zadawania pytań dotyczących stosowania zasad higieny i pielęgnacji zdrowia oraz zapobiegania chorobom oraz ich leczenia. Celem takiego kontaktu jest wyłącznie edukacja zdrowotna, wzbudzenie zainteresowania sprawami zdrowia oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju.
12 ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ urządzenie informatyczne i teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13 ŚWIADCZENIA KONSULTACYJNE usługi wykonywane przez Użytkowników e-DOKTOR na rzecz Użytkowników e-PACJENT na zlecenie Usługodawcy związane z promocją zdrowia, polegające na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Użytkownikom e-PACJENT zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. W ramach Świadczeń Konsultacyjnych, Użytkownicy e-DOKTOR są uprawnieni wyłącznie do:
 1. przekazywania Użytkownikom e-PACJENT wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowym zasadom zapobiegania chorobom a także o higienie i pielęgnacji zdrowia a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia;
 2. informowania Użytkowników e-PACJENT o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;
 3. informowania Użytkowników e-PACJENT o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika e-PACJENT przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych.
14 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
15 UMOWA umowa zawierana pomiędzy Edoktor24.pl Sp. z o.o. a Użytkownikiem e-PACJENT określająca zasady i warunki, na jakich tworzone i prowadzone są Konta Użytkownika, zasady korzystania z poszczególnych Opcji Kontaktu z Użytkownikiem e-DOKTOR, określonych w niniejszym Regulaminie. Warunki zawarcia Umowy, są zawarte także w załączniku „Ogólne warunki zawarcia umowy o wykonanie usług „Świadczenie konsultacyjne”.
16 USŁUGA usługa udostępnienia serwisu www.edoktor24.pl, otwarcia i prowadzenia konta Użytkownika oraz zorganizowania i umożliwienia za pośrednictwem dostępnych na serwisie www.edoktor24.pl Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika e-PACJENT z Użytkownikiem e-DOKTOR w celu uzyskania przez Użytkownika e-PACJENT Świadczeń Konsultacyjnych.
17 USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).
18 UŻYTKOWNIK pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie www.edoktor24.pl, utworzyła w nim konto oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych lub danych osobowych osoby, której jest przedstawicielem ustawowym. Użytkownicy, w zależności od rodzaju posiadanego konta są kwalifikowani, jako użytkownicy posiadający konto e-PACJENT lub użytkownicy posiadający konto e-DOKTOR. Użytkownikami są także, na potrzeby niniejszego regulaminu, lekarze oraz inny personel medyczny lub paramedyczny, współpracujący z Edoktor24.pl Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych, w celu świadczenia na zlecenie Edoktor.pl Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników e-PACJENT Świadczeń Konsultacyjnych.
19 UŻYTKOWNIK E-DOKTOR użytkownik serwisu Edoktor24.pl, który zarejestrował konto o profilu „DOKTOR”, posiadający wykształcenie medyczne lub paramedyczne, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub posiadający wykształcenie medyczne właściwe dla średniego personelu medycznego lub paramedycznego, przekazujący Użytkownikom e-PACJENT, za pomocą Środków komunikowania się na odległość, informacje dotyczące stosowania zasad higieny i pielęgnacji zdrowia oraz zapobiegania chorobom oraz ich leczenia.
20 UŻYTKOWNIK E-PACJENT użytkownik serwisu Edoktor24.pl, który zarejestrował konto o profilu „PACJENT” w celu pogłębienia swojej edukacji zdrowotnej, poprzez otrzymanie od Użytkownika e-DOKTOR, za pomocą środków komunikowania się na odległość Świadczenie Konsultacyjne.
21 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MEDYCZNYCH oświadczenie woli Użytkownika e-PACJENT złożone na piśmie wyrażające zgodę na przetwarzanie przez danych osobowych medycznych przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych medycznych obejmuje także zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych medycznych przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. podmiotom trzecim.
22 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWYKŁYCH oświadczenie woli Użytkownika e-PACJENT wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych w celu świadczenia usług przez Edoktor24.pl jako Administratora Danych Osobowych serwisu Edoktor24.pl. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych obejmuje także zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. podmiotom trzecim.
§ 3 [zakres usług]
 1. Usługodawca jest podmiotem leczniczym wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318.
 2. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem serwisu internetowego www.Edoktor24.pl działalność leczniczą polegającą na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnieniu serwisu www.edoktor24.pl, otwarciu i prowadzeniu Konta Użytkownika oraz na zorganizowaniu i umożliwieniu za pośrednictwem dostępnych na serwisie www.edoktor24.pl Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika e-PACJENT z Użytkownikiem e-DOKTOR w celu uzyskania przez Użytkownika e-PACJENT Świadczeń Konsultacyjnych.
 4. Świadczenie Konsultacyjne realizowane jest na rzecz Użytkownika e-PACJENT przez Użytkownika e-DOKTOR na zlecenie Zleceniodawcy, zgodnie z art. 393 Kodeksu Cywilnego.
 5. Świadczenia Konsultacyjne realizowane na rzecz Użytkowników e-Pacjent mają charakter wyłącznie informacyjny, są związane z promocją zdrowia i polegają na promowaniu zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także na edukacji zdrowotnej i szkoleniowej, umożliwiającej Użytkownikom e-PACJENT zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. W ramach Świadczeń Konsultacyjnych, Użytkownicy e-DOKTOR są uprawnieni wyłącznie do:
  • przekazywania Użytkownikom e-PACJENT wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom a także o higienie i pielęgnacji zdrowia a także umiejętności niezbędnych do samoopieki i samokontroli zdrowia;
  • informowania Użytkowników e-PACJENT o możliwości stosowania leków lub ich odpowiedników, które mogą być nabywane bez recepty oraz edukowania o możliwych działaniach niepożądanych w zażywaniu lekarstw lub innych środków;
  • informowania Użytkowników e-PACJENT o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika e-PACJENT przez lekarza lub innego specjalistę, o potrzebie skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub też o konieczności wykonania badań laboratoryjnych.
 6. Świadczenia Konsultacyjne nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Użytkownika e-PACJENT leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp.
 7. Świadczenia Konsultacyjne nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym. Postawienia diagnozy jest NIEMOŻLIWE.
 8. Użytkownicy e-DOKTOR nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkowników e-PACJENT do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu Edoktor24.pl.
 9. Wprowadzone przez Użytkownika e-PACJENT do Konta Użytkownika dane jak i informacje przekazane za pośrednictwem Środków Komunikowania się na Odległość za pośrednictwem serwisu www.edoktor.24.pl oraz dane będące wynikiem Świadczenia Konsultacyjnego nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.
 10. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazane e-PACJENTOWI za pośrednictwem serwisu www.edoktor24.pl informacje ani za sposób wykonania Świadczenia Konsultacyjnego. Nie ponosi także odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkowników e-PACJENT do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu www.edoktor24.pl.
§ 4 [opcje kontaktu pomiędzy użytkownikami]
 1. Użytkownik e-PACJENT uzyskuje możliwość połączenia z Użytkownikiem e-DOKTOR poprzez serwis, w drodze następujących Opcji Kontaktu:
  • „Pytanie do DOKTORA”;
  • „Wideo Konsultacja”;
  • „Konsultacja Badania”;
  • „Czat z DOKTOREM”;
  • „Konsultacja Telefoniczna”.
 2. Kontakt Użytkowników organizowany jest w celu umożliwienia Użytkownikowi o profilu e-PACJENT zadania abstrakcyjnych pytań Użytkownikowi o profilu e-DOKTOR wyłącznie w zakresie Świadczeń Konsultacyjnych opisanych w § 3 ust.5.
 3. Użytkownik e-PACJENT uzyskuje możliwość rezerwacji poprzez serwis wizyty w gabinecie Użytkownika e-DOKTOR, w drodze następujących Opcji Kontaktu:
  • „Wizyta w gabinecie”;
  • „Badanie specjalistyczne w gabinecie”;
 4. Użytkownik e-PACJENT samodzielnie dokonuje wyboru formy kontaktu spośród dostępnych Opcji Kontaktu za pośrednictwem Serwisu.
 5. W celu bezawaryjnego kontaktu, o jakim mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik powinien posiadać sprzęt komputerowy:
  • z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego min. 128 Kbit/s
  • z zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych:
   a) Internet Explorer wersja 8.0 lub nowsza,
   b) Firefox wersja 21.0 lub nowsza,
   c) Google Chrome wersja 27.0 lub nowsza.
  • wykorzystywana przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę (plug-in) Adobe Flash Player w wersji 11.7 lub nowszej.
  • do poprawnego działania serwisu wymagana jest obsługa JavaScript przez wykorzystywaną przeglądarkę.
  • umożliwiający Użytkownikowi dostęp do aktywnego konta e-mail podanego w trakcie rejestracji, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 6. Opcja „Pytanie do lekarza” to forma kontaktu za pomocą środków komunikowania się na odległość pomiędzy Użytkownikiem e-PACJENT a Użytkownikiem e-DOKTOR, polegająca na wysłaniu przez Użytkownika e-PACJENT krótkiego pytania do wybranego Użytkownika e-DOKTOR z możliwością załączenia zdjęcia o rozszerzeniu .png, .jpg, .jpeg lub .tiff w rozmiarze do 2,5 MB. Pytanie ograniczone jest do 900 znaków. Odpowiedź ograniczona jest do 1800 znaków.

  Użytkownik e-PACJENT po otrzymaniu odpowiedzi uprawniony jest do zadania Użytkownikowi e-DOKTOR dodatkowego, jednego pytania, o ilości znaków nie przekraczającej 250 znaków (razem z odstępami).
 7. Opcja „Wideo konsultacji” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem e-PACJENT a Użytkownikiem e-DOKTOR polegająca na 20 minutowej rozmowie wideo, w trakcie której Użytkownik e-PACJENT może uzyskać od Użytkownika e-DOKTOR Świadczenie Konsultacyjne.
 8. Opcja „Konsultacja badań” to forma kontaktu za pomocą środków komunikowania się na odległość pomiędzy Użytkownikiem e-PACJENT a Użytkownikiem e-DOKTOR, polegająca na przesłaniu przez Użytkownika posiadającego konto e-PACJENT plików do konsultacji Użytkownikowi e-DOKTOR, w celu otrzymania przez Użytkownika e-PACJENT Świadczenia Konsultacyjnego w formie Raportu. Pliki do konsultacji powinny mieć rozszerzenie .png, .jpg, .jpeg, .tiff, .pdf lub format DICOM.

  Raport, o którym mowa w ust. 1 przesyłany jest na Konto Użytkownika e-PACJENT przez Użytkownika e-DOKTOR. Raport zawiera ocenę Użytkownika e-DOKTOR jakości wykonanego badania oraz odpowiedź na zadane pytanie.

  Użytkownik e-PACJENT po otrzymaniu Raportu uprawniony jest do zadania Użytkownikowi e-DOKTOR dodatkowego, jednego pytania o ilości znaków nie przekraczającej 250 znaków (razem z odstępami).
 9. Opcja „Czat z doktorem” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem e-PACJENT a Użytkownikiem e-DOKTOR polegająca na 20 minutowej rozmowie tekstowej, w trakcie której Użytkownik e-PACJENT może uzyskać Świadczenie Konsultacyjne.
 10. Za pomocą opcji „Wizyta w gabinecie” Użytkownik e-PACJENT ma możliwość zarezerwowania, za pomocą środków komunikowania się na odległość, terminu wizyty w gabinecie stacjonarnym Użytkownika e-DOKTOR.
 11. Za pomocą opcji „Badanie specjalistyczne w gabinecie” Użytkownik e-PACJENT ma możliwość zarezerwowania, za pomocą środków komunikowania się na odległość, terminu badania specjalistycznego w gabinecie stacjonarnym Użytkownika e-DOKTOR.
 12. Opcja „Konsultacja telefoniczna” to forma kontaktu, za pomocą środków komunikowania się na odległość, pomiędzy Użytkownikiem e-PACJENT a Użytkownikiem e-DOKTOR polegająca na 15 minutowej rozmowie z wykorzystaniem telefonii stacjonarnej lub bezprzewodowej, w trakcie której Użytkownik e-PACJENT może uzyskać od Użytkownika e-DOKTOR Świadczenie Konsultacyjne.
 13. Koszty korzystania z Środków Komunikowania się na Odległość ponosi Użytkownik e-PACJENT i nie są one wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
§ 5 [rejestracja konta użytkownika]
 1. Warunkiem korzystania z serwisu www.edoktor24.pl jest rejestracja Konta Użytkownika, akceptacja Regulaminu oraz – w przypadku chęci skorzystania ze Świadczenia Konsultacyjnego - zawarcie Umowy.
 2. Użytkownikiem serwisu www.edoktor24.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Warunkiem połączenia Użytkownika e-PACJENT z Użytkownikiem e-DOKTOR w drodze dostępnych Opcji Kontaktu jest udzielenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych oraz wyrażenie zgody na utrwalanie a następnie archiwizowanie przebiegu wideokonsultacji z wykorzystaniem wizerunku Użytkownika e-PACJENT oraz utrwalanie a następnie archiwizowanie przebiegu innych form kontaktu z Użytkownikiem e-DOKTOR.
 4. Rejestracja konta Użytkownika e-PACJENT przeprowadzana jest poprzez wypełnienie przez tego Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.edoktor24.pl.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w formularzu podać swoje dane osobowe w celu zawarcia Umowy, swój adres e-mail, który jest jednocześnie Loginem Użytkownika oraz Hasło Użytkownika.
 6. Jeżeli Użytkownik e-Pacjent poweźmie podejrzenie, że Hasło Użytkownika uprawniające do dostępu do jego Konta Użytkownika, może być w posiadaniu osób trzecich, Użytkownik e-PACJENT zobowiązany jest do jego zmiany oraz do powiadomienia Usługodawcy o tym fakcie.
 7. Przed wysłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik ma możliwość zaakceptowania Regulaminu oraz skopiowania na swój komputer jego treści.
 8. Użytkownik posiadający konto e-PACJENT, w trakcie rejestracji Konta Użytkownika oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Umowy oraz akceptuje ich treść a także, że zapoznał się z cennikiem usług;
  • został poinformowany i jest świadomy, że uzyskane za pośrednictwem serwisu www.edoktor24.pl informacje lub konsultacje z Użytkownikiem o profilu e-DOKTOR nie stanowią usługi udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Zwykłych w celu zawarcia i realizacji Umowy, świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, wystawienia faktury / rachunku / prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ich anonimizacji, a następnie umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.edoktor.24.pl.
  • wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych w celu zawarcia i realizacji Umowy, świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, wystawienia faktury / rachunku / prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ich anonimizacji, a następnie umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.edoktor.24.pl. Stosowne pisemne oświadczenie w tym zakresie zostało złożone w siedzibie Spółki lub wysłane na adres pocztowy Spółki lub złożone w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  • wyraża nieodpłatną zgodę dla Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na utrwalanie a następnie archiwizowanie przebiegu wideokonsultacji z wykorzystaniem jego wizerunku oraz utrwalanie a następnie archiwizowanie przebiegu innych form kontaktu z Użytkownikiem e-DOKTOR - w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.edoktor.24.pl;
  • zobowiązuje się do korzystania z serwisu www.edoktor.24.pl oraz Konta Użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem oraz Umową.
 9. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że złożone dane są nieprawdziwe lub oświadczenia nie są zgodne z prawdą, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia wszelkich Danych Osobowych, usunięcia Konta Użytkownika e-PACJENT oraz zapisanego i zarchiwizowanego na Koncie Użytkownika przebiegu Świadczenia Konsultacyjnego.
 10. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, Edoktor24.pl Sp. z o.o. generuje Konto Użytkownika w prowadzonym przez siebie systemie informatycznym, który automatycznie przesyła na adres e-mail podany przez Użytkownika, potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji Konta Użytkownika.
 11. Wraz z linkiem aktywującym, do Użytkownika e-PACJENT wysyłany jest Pakiet Informacyjny, zawierający ogólne warunki umowy.
 12. Umowa zostaje zawarta elektronicznie z chwilą złożenia zamówienia na Świadczenie Konsultacyjne.
 13. W przypadku, jeżeli Edoktor.24.pl Sp. z o.o. podejmie zgodnie z ust. 12 czynności, świadczenie pieniężne za Usługę nie jest zwracane, jeżeli Usługa została wykonana.
§ 6 [dane osobowe zapisane na koncie Użytkownika e-PACJENT]
 1. Wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadzane są do serwisu www.edoktor.24.pl przez Użytkownika e-PACJENT w sposób dobrowolny.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941.
 3. Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza:
  • Dane Osobowe Zwykłe;
  • Dane Osobowe Medyczne – wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika e-PACJENT – zgodnie z postanowieniami § 7.
 4. Przekazane Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania Usługi (zawarcia i realizacji Umowy) oraz po anonimizacji tych danych – umieszczenia ich w charakterze edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.edoktor.24.pl.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z tym, że dla należytej jakości świadczonej Usługi, w trakcie jej świadczenia oraz anonimizowania, dane osobowe przetwarzane będą przez Użytkownika e-DOKTOR, tj. osobę świadczącą na zlecenie Edoktor24.pl Sp. z o.o. Świadczenie Konsultacyjne, w trybie powierzenia przetwarzania danych.
 6. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Edoktor24.pl Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikowi e-PACJENT prawo wglądu i poprawiania danych osobowych zapisanych na Koncie Użytkownika w każdym momencie za pośrednictwem Serwisu. Możliwe są okresowe braki w dostępie do Konta Użytkownika wynikające z konieczności konserwacji systemu informatycznego Edoktor24.pl Sp. z o.o.
 8. Użytkownik e-PACJENT, z poziomu Konta Użytkownika, może zarządzać danymi zgromadzonymi na swoim Koncie Użytkownika, w tym może przeglądać, modyfikować i usuwać dane. System informatyczny prowadzony przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. zapisuje fakt wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych, jak również informacji o osobie dokonującej wpisu, modyfikacji lub usunięcia.
 9. Edoktor24.pl Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych zapisanych na Koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika lub innych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Edoktor24.pl Sp. z o.o. zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności - zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 10. Zabezpieczenie danych zapisanych na Koncie Użytkownika e-PACJENT przed dostępem osób trzecich następuje poprzez weryfikację danych dostępowych, tj. Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika.
 11. Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosuje się do wymagań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w tym art. 36-39a. Edoktor24.pl Sp. z o.o. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że infrastruktura teleinformatyczna Serwisu Edoktor24.pl spełnia wymogi i mechanizmy bezpieczeństwa określone w określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
 12. Dane Osobowe Zwykłe i Dane Osobowe Medyczne udostępnione przez Użytkownika e- PACJENT w celu świadczenia Usług przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr 015413/2013.
§ 7 [zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych]
 1. Przekazanie przez Użytkownika e-Pacjent danych i informacji o stanie zdrowia będących Danymi Osobowymi Medycznymi jest możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Użytkownika e-PACJENT na przetwarzanie jego Danych Osobowych Medycznych.
 2. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych udzielana jest w formie pisemnej. Formularz zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych dostępny jest na serwisie www.edoktor.pl oraz na Koncie Użytkownika.
 3. Podpisany formularz zgody, o którym mowa w ust. 2, na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki Edoktor24.pl Sp. z o.o. lub wysłać na jej adres: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z pisemną zgodą.
 4. Potwierdzenie uzyskania przez serwis www.edoktor24.pl pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych medycznych Użytkownika e-PACJENT zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika e-PACJENT oraz zostanie odnotowane na Koncie Użytkownika.
§ 8 [płatność za usługi]
 1. Płatność za usługę świadczoną przez serwis Edoktor24.pl jest dokonywana bezpośrednio przez Użytkownika e-PACJENT.
 2. Opłata za usługę następuje, po wyborze przez Użytkownika e-PACJENT Opcji Kontaktu oraz Użytkownika e-DOKTOR, z którym chce się skontaktować, zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie serwisu www.edoktor24.pl.
 3. Opłata uiszczana jest przez Użytkownika e-PACJENT za pośrednictwem systemu rozliczeń prowadzonego przez PayU S.A.. Opłata uznawana jest przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. z chwilą zaksięgowania jej na koncie PayU.
 4. Po wyborze Opcji Kontaktu oraz Użytkownika e-DOKTOR, Użytkownik e-PACJENT powinien dokonać zapłaty w ciągu 20 minut od dokonania rezerwacji. W przypadku braku zapłaty usługa nie jest realizowana, rezerwacja zostaje anulowana, a umowa ulega rozwiązaniu. Zapis ten nie dotyczy Opcji Kontaktu „Pytanie do Doktora” i „Konsultacji Badań”.
 5. Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu www.edoktor24.pl, dochodzi z chwilą wybrania lekarza, opcji kontaktu oraz zatwierdzenia dokonanego wyboru. Fakt zawarcia Umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail, wysyłaną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 6. Umowa jest wiążąca do chwili zrealizowania usługi konsultacyjnej i przez ten czas trwają wzajemne zobowiązania wynikające z Umowy. Usługa konsultacyjna jest wykonywana jednorazowo.
 7. Użytkownikowi e-PACJENT przysługuje prawo żądania od Edoktor24.pl Sp. z o.o. otrzymania faktury VAT za realizowaną usługę. W celu uzyskania faktury VAT Użytkownik e-PACJENT może pobrać ją w zakładce "Faktury" dostępnej po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie i podaniu niezbędnych informacji w zakładce "Moje dane".
§ 9 [postępowanie reklamacyjne]
 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika e-PACJENT, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez serwis Edoktor24.pl, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail kontakt@edoktor24.pl reklamacji, wraz ze wskazaniem:
  • danych osoby zgłaszającej reklamację tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, loginu Użytkownika,
  • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów,
  • proponowany przez Użytkownika sposób usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 2. W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wskazanych elementów, Użytkownik e-PACJENT będzie poproszony o ich uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez Edoktor Sp. z o.o. stanowiska.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata wniesiona przez Użytkownika e-PACJENT ulega zwrotowi w ten sam sposób, w jaki opłata została uiszczona, w terminie 7 dni od dnia, uwzględnienia reklamacji.
§ 10 [prawo odstąpienia i rozwiązania umowy]
 1. Prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny przysługuje Użytkownikowi e-PACJENT w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W myśl § 5 ust.8 niniejszego Regulaminu, Usługodawca przyjmuje, iż złożenie zamówienia na Świadczenie Konsultacyjne z terminem realizacji krótszym niż 14 dni, jest równoznaczne z żądaniem skrócenia przysługującego zgodnie z prawem czasu na odstąpienie od Umowy, do chwili uzyskania Świadczenia Konsultacyjnego. Aby zachować termin 14 dni do odstąpienia od Umowy, należy wysłać do Usługodawcy żądanie zachowania terminu odstąpienia od Umowy. Żądanie należy wysłać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji, na adres e-mail kontakt@edoktor24.pl. Wysłanie żądania skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji usługi do 14 dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie, na adres: Edoktor24.pl Sp. z o. o. ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@edoktor24.pl. Liczy się data nadania oświadczenia. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest dostępny do pobrania na stronie www.edoktor24.pl, pod Regulaminem serwisu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik e-PACJENT wskaże wyraźnie inne rozwiązanie.
 5. Jeżeli Użytkownik e-PACJENT zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu spełnionych Świadczeń Konsultacyjnych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po spełnieniu Świadczenia Konsultacyjnego na rzecz Użytkownika e-PACJENT.
§ 11 [postanowienia końcowe]
 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres e-mail.
 3. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Usługodawcę poprzez wypowiedzenie Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
Pobierz regulamin w wersji PDF: Plik.
Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wersji PDF: Plik.