loading
Dane zostały zapisane


loading
ZASTRZEŻENIA PRAWNE MEDYCZNE

Zastrzeżenia prawne medyczne

 1. Edoktor24.pl sp. z o.o. nie prowadzi, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego serwis Edoktor24.pl, działalności leczniczej w rozumieniu przepisów art. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ), w szczególności nie udziela jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych ani nie prowadzi działalności w zakresie promocji zdrowia.
 2. Usługi świadczone przez Edoktor24.pl sp. z o.o. polegają na udostępnieniu platformy internetowej www.edoktor24.pl, otwarciu i prowadzeniu konta Użytkownika oraz na zorganizowaniu i umożliwieniu za pośrednictwem dostępnych na platformie internetowej www.edoktor24.pl środków komunikacji na odległość kontaktu Użytkownika e-PACJENT z Użytkownikiem e-DOKTOR. Celem takiego kontaktu jest wyłącznie edukacja zdrowotna, wzbudzenie zainteresowania sprawami zdrowia oraz zdobywanie i pogłębianie przez Użytkownika e-PACJENT wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom a także o higienie i pielęgnacji zdrowia.
 3. Informacje uzyskane od Użytkowników e-DOKTOR nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Użytkownika e-PACJENT leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp..
 4. Informacje uzyskane od Użytkowników e-DOKTOR nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym. Użytkownicy e-DOKTOR nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Użytkowników e-PACJENT do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu Edoktor24.pl.
 5. Przekazane dane, będące zbiorem danych wprowadzonych przez Użytkownika e-Pacjent jak i będących wynikiem Świadczenia Konsultacyjnego nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.
 6. Edoktor24.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przekazane, za pośrednictwem platformy edoktor.24.pl, przez Użytkowników e-DOKTOR informacje, analizy, interpretacje oraz inne treści
 7. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 00-666 Warszawa, ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941.
 8. Przekazane dane osobowe (w tym dane o stanie zdrowia) przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.edoktor.24.pl oraz po anonimizacji tych danych – umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.edoktor.24.pl. Dane osobowe zwykłe mogą być przetwarzane za odrębną dobrowolną Użytkownika e-PACJENT zgodą w celach marketingowych.
 9. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z tym, że dla należytej jakości świadczonej usługi, w trakcie jej świadczenia oraz anonimizowania, dane przetwarzane będą przez Użytkownika e-DOKTOR, tj. lekarza(y) świadczącego na zlecenie Edoktor24.pl sp. z o.o. usługę w ramach serwisu www.elekarz24.pl, w trybie powierzenia przetwarzania danych.
 10. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych (tak zwykłych jak i medycznych) jest dobrowolne.
 11. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.